Solidity 中 bytes类型如何转换为整型 uint

代码示例

Solidity 中 bytes类型如何转换为整型 uint

bytes类型如何转换为整型 uint

  function bytesToUint(bytes memory b) public view returns (uint256){

    uint256 number;
    for(uint i= 0; i<b.length; i++){
      number = number + uint8(b[i])*(2**(8*(b.length-(i+1))));
    }
    return number;
  }

本文参与登链社区写作激励计划 ,好文好收益,欢迎正在阅读的你也加入。

 • 发表于 2019-10-16 11:25
 • 阅读 ( 2983 )
 • 学分 ( 20 )
 • 分类:精选问答

0 条评论

请先 登录 后评论
Tiny熊
Tiny熊

布道者

114 篇文章, 11135 学分